สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการศึกษา ] 
      

       
    นายณัฏฐวัฒน์   อุ่มชอุ้ม    
    นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ    
         
     
นางสาวนพรัตน์ แสนประสิทธิ์       นางปภารัตน์   มั่นคง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าว       หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซ่าน
         
     
นางรินรดา   ปัญญาสงค์       นางสาวน้ำฝน  ทรงพุฒิ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง       ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซ่าน
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
โทร:    แฟกซ์:    Email :
info@banpaw.go.th
Copyright 2012.banpaw.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design