สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองการศึกษา ] 
      

 

       
    นางสาวสัจจพร  มาสอน    
    หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา    
         
     
นางปภารัตน์ มั่นคง       นางสาวนพรัตน์ แสนประสิทธิ์
ครู คศ.1       ครู คศ.1
         
     
นางสาวอนัญญา กองจิว       นางสาวกฤษณา จำปาแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
         
     
นางรินรดา ปัญญาสงค์       นางสาวน้ำฝน ทรงพุฒิ
ครูผู้ช่วย        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         
       
    นางสาวรุ่งนภา แสนวงษ์    
    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

หมู่ที่ 5 อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก


โทร:  255-990044   แฟกซ์: 055-990044   Email : info@banpaw.go.th
Copyright 2012.banpaw.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design